Archives

9.37.3 ע"מ 63590-02-20 מיקוד ישראל אבטחה שרותים וכח אדם בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב 1

9.37.3  ע"מ 63590-02-20 מיקוד ישראל אבטחה שרותים וכח אדם בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב 1 בשנת 2023 ניתן פסק דין – בעניין מיקוד ישראל אבטחה שרותים וכח אדם בע"מ (להלן : המערערים). למערערת אין מלאי עסקי והיא אינה עוסקת בייצור או מסחר, וההוצאות העיקריות שלה הן שכר והוצאות נלוות.  הכנסותיה החברה ממתן שרותים אותם היא […]

9.37.3.1 חוזר מס הכנסה מס' – 12/2003

9.37.3.1          חוזר מס הכנסה מס'  – 12/2003 לאחר פרסום פסק דין אגודת השומרים, פרסמה רשות המיסים מספר חוזרים בנושא לצורך אופן יישום הילכת אגודת השומרים. במסגרת חוזר 12/2003 "דיווח בשיטת מזומן או מצטבר – עדכון" רשויות המס קבעו, בין היתר, כי אם שיטת הדיווח בדו"ח הכספי החשבונאי הינה השיטה המצטברת, אין לאפשר מעבר לדיווח על […]

9.37.3.2 הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012

9.37.3.2 הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 ביום 25 ביולי 2012 פרסמה רשות המסים את הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 בנושא: בסיס דיווח לצרכי מס – מזומן או מצטבר בה נקבעה מדיניות חדשה בכל הנוגע לקביעת בסיס הדיווח לצרכי מס. בהתאם להוראת הביצוע האמורה בעקבות השינויים המשמעותיים שחלו בכללי החשבונאות בשנים האחרונות ולאור הצורך […]