Archives

9.37 בסיס דיווח לצרכי מס – מצטבר או מזומן

9.37     השלכות המס הנובעות מאימוץ לראשונה של כלל חשבונאי חדש (עיקרי חוזר מקצועי מיום 19 באוגוסט 2010) רקע בשנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים בכללי חשבונות רבים. שינויים אלו נעשו הן במסגרת שינויים בתקינה הישראלית בעקבות פרסום תקנים חדשים על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, והן במסגרת החלה גורפת של כללי ה-IFRS, אשר אומצו בישראל לגבי […]

9.37.1 כללי

9.37.1 כללי במסגרת הפקודה לא נקבעה התייחסות מפורשת לעניין בסיס הדיווח על ההכנסות של הנישום- מזומן או מצטבר, למעט מקרים חריגים כדוגמת סעיף 8ב לפקודה בו נקבע למעשה כי הכנסות דמי שכירות שנתקבלו מראש ידווחו על בסיס מזומן. בשל היעדר הוראות מפורשות, עלתה סוגיה זו לדיון במספר פסקי דין, כדוגמת פס"ד קבוצת השומרים (ע"א 494/87) […]

9.37.2 ע"א 494/87 חברת קבוצת השומרים שמירה וביטחון בע"מ נגד פשמ"ג

9.37.2 ע"א 494/87 חברת קבוצת השומרים שמירה וביטחון בע"מ נגד פשמ"ג חברת קבוצת השומרים שמירה וביטחון בע"מ הינה חברה העוסקת במתן שירותי שמירה ונקיון בהיקפים גדולים, ללקוחות שהינם בעיקר מוסדות גדולים. לחברה אין מלאי עסקי והיא אינה עוסקת ביצור או במסחר. הוצאותיה העיקריות הן משכורות לעובדים המשולמות מידי חודש בחודשו והכנסותיה מהשירותים שהיא מספקת מתקבלות […]

9.37.3 ע"מ 63590-02-20 מיקוד ישראל אבטחה שרותים וכח אדם בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב 1

9.37.3  ע"מ 63590-02-20 מיקוד ישראל אבטחה שרותים וכח אדם בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב 1 בשנת 2023 ניתן פסק דין – בעניין מיקוד ישראל אבטחה שרותים וכח אדם בע"מ (להלן : המערערים). למערערת אין מלאי עסקי והיא אינה עוסקת בייצור או מסחר, וההוצאות העיקריות שלה הן שכר והוצאות נלוות.  הכנסותיה החברה ממתן שרותים אותם היא […]

9.37.3.1 חוזר מס הכנסה מס' – 12/2003

9.37.3.1          חוזר מס הכנסה מס'  – 12/2003 לאחר פרסום פסק דין אגודת השומרים, פרסמה רשות המיסים מספר חוזרים בנושא לצורך אופן יישום הילכת אגודת השומרים. במסגרת חוזר 12/2003 "דיווח בשיטת מזומן או מצטבר – עדכון" רשויות המס קבעו, בין היתר, כי אם שיטת הדיווח בדו"ח הכספי החשבונאי הינה השיטה המצטברת, אין לאפשר מעבר לדיווח על […]

9.37.3.2 הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012

9.37.3.2 הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 ביום 25 ביולי 2012 פרסמה רשות המסים את הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 בנושא: בסיס דיווח לצרכי מס – מזומן או מצטבר בה נקבעה מדיניות חדשה בכל הנוגע לקביעת בסיס הדיווח לצרכי מס. בהתאם להוראת הביצוע האמורה בעקבות השינויים המשמעותיים שחלו בכללי החשבונאות בשנים האחרונות ולאור הצורך […]