Archives

9.34.2    מתן החלטת מיסוי ב"מסלול ירוק"

  9.34.2    מתן החלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" ביום 13 בינואר 2010 פרסמה רשות המיסים הודעה ביחס להשקת מסלול חדש לציבור – "מסלול ירוק" למתן החלטות מיסים, אשר הינו הליך קצר ומזורז המתייחס לבקשות בנושאים החוזרים על עצמם ואשר רמת מורכבותם מאפשרת מסגרות וקריטריונים, שיאפשרו מתן החלטת מיסוי מהירה על סמך הצהרות והתחייבויות מצד המבקש. יודגש […]