Archives

9.20.2 מי חייב בהגשת הטופס

9.20.2  מי חייב בהגשת הטופס החובה לדיווח אחיד בדוחות הכספיים על גבי טופס 6111 חלה על כלל בעלי העסקים, למעט חריגים כמפורט להלן: כל מי שחל עליו סעיף 3(ז) לפקודה, בנקים, חברות ביטוח  וחקלאים. על פי החלטת מנהל הרשות שפורסמה, יינתן גם פטור מהגשת הטופס בשנת המס 2013 ואילך כדלקמן: חברות ובעלי עסקים קטנים בעלי […]