Archives

9.13.1  פסק דין בעניין רכיבים שלא נדונו בהסכם שומה וחיוב בדמי ביטוח לאומי
ביום 22.3.2022 ניתן פסק דיו של בית בדין האזורי בחיפה בעניין אלביט מערכות בע"מ
להלן מספר עובדות: ביום 28.6.2016 נדרשו מסמכים מהתובעת ודרישה למתן מענה בגין ביקורת ניכויים, לאחר ביקורת הניוכים ביום 17.7.2019 הוציא המל"ל לתובעת החלטה בדבר קביעת גובה דמי הביטוח ודוח ניכויים, כל זאת בזמן שהוא לא מתבסס רק על מה שנדון בהסכם השומה אלה בעוד מספר רכיבים שלא נידונו בהסכם שומה, חשוב לציין כי בעניין מה שנדון בהסכם השומה אין מחלוקת ומשכך פסק הדין כאמור עוסק רק בסוגיה של  רכיב הפחתת ניכויי רשות בשכר ברוטו.
משכך התובעת טוענת כי המל"ל הרחיב את החיובים בדמי ביטוח מעבר להסכם השומה שנערך בינה לבין פקיד השומה ובניגוד לעמדתו של פקיד השומה. מצד שני, המל"ל טוען כי פעל כדין ולא פרץ את מסגרת השומה והתייחס בהחלטתו לנושאים שלא נדונו על ידי פקיד השומה. בית-הדין, בראשות השופט ט' גולן ובנוכחות נציג ציבור עובדים, מר ה' אלקסלסי, ונציג ציבור מעסיקים, מר ב' נחשול, החליט לדחות את התביעה.

9.13.1 פסק דין בעניין רכיבים שלא נדונו בהסכם שומה וחיוב בדמי ביטוח לאומי

9.13.1  פסק דין בעניין רכיבים שלא נדונו בהסכם שומה וחיוב בדמי ביטוח לאומי ביום 22.3.2022 ניתן פסק דיו של בית בדין האזורי בחיפה בעניין אלביט מערכות בע"מ להלן מספר עובדות: ביום 28.6.2016 נדרשו מסמכים מהתובעת ודרישה למתן מענה בגין ביקורת ניכויים, לאחר ביקורת הניוכים ביום 17.7.2019 הוציא המל"ל לתובעת החלטה בדבר קביעת גובה דמי הביטוח […]