Archives

9.11.4 הימצאות אישור לטובת תביעת הטבות – עמדה חייבת בדיווח מס' 7/2016

9.11.4    הימצאות אישור לטובת תביעת הטבות – עמדה חייבת בדיווח מס' 7/2016 בהקשר זה, יש לציין, כי במסגרת עמדה מס' 7/2016 מתוך רשימת העמדות החייבות בדיווח שפורסמה על ידי רשויות מס הכנסה, נקבע כי בכל מקום בו נישום תבע ניכוי או הטבת מס המחייבת המצאת אישור מצד ג' (כגון: אישור המדען הראשי לצורך ניכוי הוצאות […]