Archives

9.10.2  מסירת הודעה ביחס לביטול מעמד "מפעל מוטב" במסגרת תיקון 68 לחוק לעידוד השקעות הון

ביום 29 בדצמבר 2010 אושר בכנסת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012, התשע"א-2011 בקריאה שנייה ושלישית במסגרתו נכלל תיקון מס' 68 (להלן: "התיקון") לחוק לעידוד השקעות הון.

בהתאם לתיקון אין צורך בהודעה ביחס לבקשה לקבלת הטבות בנוגע להטבות המוענקות ל-"חברה מועדפת".

כמו כן, יצוין כי התיקון הכניס שינויים רבים למסגרת חוק עידוד השקעות הון המתבטאים בעיקר בהקלות לגבי יכולת החלת הוראות ההטבה הקיימות במסגרת החוק.

שינויים כאמור חייבו יצירה של מסגרת הוראות חוקית אשר תאפשר טרנזקציה נוחה בין ההטבות כפי שהיו קיימות טרם התיקון ולאחריו לגבי נישומים אשר כניסתם למסגרת הוראות החוק לעידוד השקעות הון בוצעה עוד טרם התיקון.

במסגרת הוראות המעבר לתיקון ניתנה אפשרות למפעל שהיה בתחולת הוראות החוק טרם התיקון, להחיל את הוראות החוק החדש, וזאת תוך מתן הודעה שתימסר לפקיד השומה, כי הוא מוותר על ההטבות המגיעות לו מכוח הוראות החוק טרם תיקונו (להלן: "הודעת וויתור"), כמפורט להלן:

  1. מסלול מענקים

מפעל אשר היה בידיו ערב כניסת התיקון לתוקף תוכנית מאושרת ואשר מעוניין להחיל על הכנסותיו החל מיום 1 בינואר 2011 את הוראות התיקון, נדרש כאמור למסור הודעת ויתור לפקיד השומה עד ליום 30 ביוני 2011.

  1. מסלול הטבות במס

חברה בעלת מפעל מוטב, אשר ההשקעה המזערית המזכה לשם הקמתו או הרחבתו נעשתה כולה או חלקה עד ליום 31 בדצמבר 2010, ואשר מעוניינת להחיל על הכנסותיה החל מיום 1 בינואר 2011 את הוראות התיקון, נדרשה למסור את הודעת הויתור לפקיד השומה עד למועד הגשת הדוח השנתי לשנת המס 2010. יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 132 לפקודה, המועד להגשת הדוח השנתי ביחס לחברה שהדוח שלה מבוסס על מערכת חשבונות מלאה, לפי שיטת החשבונאות הכפולה, הינו לא יאוחר מיום 31 במאי שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדוח.

9.10.2 מסירת הודעה ביחס לביטול מעמד "מפעל מוטב" במסגרת תיקון 68 לחוק לעידוד השקעות הון

9.10.2  מסירת הודעה ביחס לביטול מעמד "מפעל מוטב" במסגרת תיקון 68 לחוק לעידוד השקעות הון ביום 29 בדצמבר 2010 אושר בכנסת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012, התשע"א-2011 בקריאה שנייה ושלישית במסגרתו נכלל תיקון מס' 68 (להלן: "התיקון") לחוק לעידוד השקעות הון. בהתאם לתיקון אין צורך בהודעה ביחס לבקשה לקבלת הטבות בנוגע להטבות המוענקות ל-"חברה מועדפת". […]