Archives

9.10.1 מסירת הודעה בנוגע לבחירת "שנת הבחירה" לעניין "מפעל מוטב" על פי החוק לעידוד השקעות הון

9.10.1  מסירת הודעה בנוגע לבחירת "שנת הבחירה" לעניין "מפעל מוטב" על פי החוק לעידוד השקעות הון במסגרת תיקון 60 לחוק לעידוד השקעות הון, ניתנו הטבות במס ל"מפעל מוטב" (בהקשר זה ראה סעיף 18.3.3 למדריך המס). בתיקון נקבע כי על חברה, המעוניינת בהטבות במס כאמור, לבחור את שנת המס שיראוה כ"שנת הבחירה" בהודעה שתגיש לפקיד השומה […]