Archives

6.3.2 הוצאות לינה (וארוחת בוקר) בישראל או באיזור

6.3.2 הוצאות לינה (וארוחת בוקר) בישראל או באזור תקנה 2(2א) לתקנות קובעת, כי יותרו בניכוי הוצאות לינה וארוחת בוקר הכלולה במחיר הלינה בישראל או באזור רק אם הלינה נעשתה במרחק של 100 ק"מ ומעלה ממקום העיסוק הקבוע של הנישום או ממקום מגוריו, או במקום המרוחק פחות מ-100 קילומטרים ממקום מגוריו או ממקום עיסוקו העיקרי אם […]