Archives

6.2 הוצאות נסיעה לחו"ל

6.2 הוצאות נסיעה לחו"ל הוצאות נסיעה לחו"ל אשר הוצאו בייצור הכנסה מותרות בניכוי על פי סעיף 17 לפקודה, אך סכומן המותר בניכוי מוגבל לפי התקנות. ההוצאות יותרו בניכוי אם הנסיעה לחוץ לארץ והשהייה שם היו הכרחיים לייצור הכנסה, ולגבי מוסד ציבורי או מלכ"ר אם ההוצאות היו הכרחיים לפעילותו. יצוין, כי בהתאם לעמ"ה 9048/05 גריידי אלונה, […]