Archives

6.1.4 דיווח ומועד התשלום

6.1.4 דיווח ומועד התשלום על-פי התקנות, חבר-בני-אדם שהוציא הוצאות עודפות, יגיש לפקיד השומה עד ה- 15 לכל חודש דין וחשבון בטופס 1235 על ההוצאות העודפות שהוציא בחודש הקודם, וישלם לו באותו מועד את המקדמה. דו"ח זה הינו חלק מהותי מחובת תשלום המקדמות בשל הוצאות עודפות, ואין להתייחס לשום תשלום כמקדמות בשל הוצאות עודפות, אלא אם […]