Archives

6.1.3 שיעור המקדמה

6.1.3    שיעור המקדמה שיעור המקדמה בגין הוצאות עודפות הוא כדלהלן: (1)   חבר-בני-אדם שחל עליו סעיף 3(ז) לפקודה (מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה, או שעיסוקו לא היה לשם קבלת רווחים או שכל הכנסתו היתה פטורה ממס, או שנקבע לגביו בחיקוק שדינו לענין תשלום מסים כדין המדינה) – 90%. (2)   חבר-בני-אדם אחר – 45%.