Archives

6.1.1 כללי

6.1.1 כללי        הוצאה עודפת הינה סכום שהוציא נישום ושאינו מותר בניכוי לפי אחד מאלה: (א)       הוצאות החורגות מהוראות התקנות שהותקנו מכוח סעיף 31 לפקודת מס הכנסה, שהינן: (1)            תקנות מס-הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972 (להלן: "התקנות"). (2)            קביעת מס-הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (הוצאות אש"ל בארץ), התשמ"ג-1983. (3)            תקנות מס-הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), […]