Archives

6.1.7 תשלום ריבית והפרשי הצמדה – סעיף 187 לפקודה

6.1.7 תשלום ריבית והפרשי הצמדה – סעיף 187 לפקודה במסגרת הסעיף נקבע כי חוב מקדמות בשל הוצאות עודפות שלא שולם במועד ואשר אילו שולם במועד לא ניתן היה לקזז אותו כנגד מקדמות ששולמו או מס ששולם לגבי אותה שנת מס, יישא ריבית והפרשי הצמדה בעד התקופה מתום שנת המס ועד ליום התשלום בפועל.

6.1.6 קיזוז מקדמות בשל הוצאות עודפות – סעיף 181ג לפקודה

6.1.6 קיזוז מקדמות בשל הוצאות עודפות – סעיף 181ג לפקודה סעיף 181ג לפקודה קובע כי מקדמה בשל הוצאה עודפת אשר שולמה בסכום העולה על סכום המס שהוא חייב לשלם באותה שנה, אינה מוחזרת לנישום, אלא מקוזזת בשנות המס הבאות כנגד חבות המס באותן שנים. על פי הוראת הסעיף, לחברה מפסידה אין אפשרות לקזז את הסכום […]

6.1.5 זקיפת תשלומים על חשבון מקדמות – סעיף 177 לפקודה

6.1.5 זקיפת תשלומים על חשבון מקדמות – סעיף 177 לפקודה סעיף 177 לפקודה הדן בזקיפת תשלומים על חשבון מקדמות, קובע כי: (1)   נישום זכאי לקזז מסכום מקדמותיו כל סכום שנוכה במקור מהכנסתו. יש להדגיש כי קיזוז כאמור בסעיף 177(ב) לפקודה יעשה רק כנגד המקדמות השוטפות אותן חייב הנישום על פי סעיף 175 לפקודה (זאת להבדיל […]

6.1.4 דיווח ומועד התשלום

6.1.4 דיווח ומועד התשלום על-פי התקנות, חבר-בני-אדם שהוציא הוצאות עודפות, יגיש לפקיד השומה עד ה- 15 לכל חודש דין וחשבון בטופס 1235 על ההוצאות העודפות שהוציא בחודש הקודם, וישלם לו באותו מועד את המקדמה. דו"ח זה הינו חלק מהותי מחובת תשלום המקדמות בשל הוצאות עודפות, ואין להתייחס לשום תשלום כמקדמות בשל הוצאות עודפות, אלא אם […]

6.1.3 שיעור המקדמה

6.1.3    שיעור המקדמה שיעור המקדמה בגין הוצאות עודפות הוא כדלהלן: (1)   חבר-בני-אדם שחל עליו סעיף 3(ז) לפקודה (מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה, או שעיסוקו לא היה לשם קבלת רווחים או שכל הכנסתו היתה פטורה ממס, או שנקבע לגביו בחיקוק שדינו לענין תשלום מסים כדין המדינה) – 90%. (2)   חבר-בני-אדם אחר – 45%.

6.1.2 מקדמה בשל הוצאות עודפות – סעיף 181ב לפקודה

6.1.2    מקדמה בשל הוצאות עודפות – סעיף 181ב לפקודה סעיף 181ב לפקודה בא להשלים את הנאמר בסעיפים 31 ו-32 לפקודה ובתקנות על-פי סעיף 31, בדבר הגבלת סכומי ההוצאות שרשאי נישום לנכות מהכנסתו לצורך חישוב המס. סעיף 181ב לפקודה קובע, כי חבר-בני-אדם שהוציא סכום כהוצאה עודפת חייב לשלם "מקדמה" בשיעור כפי שיפורט להלן מהסכום שהוציא. בעמ"ה […]

6.1.1 כללי

6.1.1 כללי        הוצאה עודפת הינה סכום שהוציא נישום ושאינו מותר בניכוי לפי אחד מאלה: (א)       הוצאות החורגות מהוראות התקנות שהותקנו מכוח סעיף 31 לפקודת מס הכנסה, שהינן: (1)            תקנות מס-הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972 (להלן: "התקנות"). (2)            קביעת מס-הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (הוצאות אש"ל בארץ), התשמ"ג-1983. (3)            תקנות מס-הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), […]