Archives

2.21.3 זכאות לנקודות זיכוי בגין ילד נטול יכולת

2.21.3 זכאות לנקודות זיכוי בגין ילד נטול יכולת סעיף 45 לפקודה מאפשר קבלת 2 נקודות זיכוי ליחיד תושב ישראל שהיו לו או לבת זוגו ילד נטול יכולת בשנת המס. ביום 30 בדצמבר 2012, פרסמה רשות המיסים הוראת ביצוע מס' 10/2012 בגין זכאות לנקודות זיכוי מכוח סעיף 45 לפקודה, מטרת החוזר היא להבהיר את התנאים הקבועים […]