Archives

2.4.3 הכנסה ממכירת פטנט, מדגם או זכות יוצרים (סעיף 8 לפקודה)

2.4.3  הכנסה ממכירת פטנט, מדגם או זכות יוצרים (סעיף 8 לפקודה) סעיף 8(ב) לפקודה מאפשר לנציב מס הכנסה לחלק למספר שנים הכנסה שהושגה על ידי ממציא ממכירת פטנט או מדגם, או על ידי יוצר (לדוגמה: מלחין) ממכירת זכות יוצרים – וזאת כדי למנוע הטלת מס בשיעורים גבוהים על הכנסה שהופקה במשך תקופה ארוכה אך התקבלה […]