Archives

2.4 פריסה וחלוקה של הכנסה למספר שנים

2.4   פריסה וחלוקה של הכנסה למספר שנים להלן מנויות החלופות השונות לפריסת הכנסות למספר שנות מס על פי הוראות פקודת מס הכנסה. בהקשר זה ראה סעיף 11.7 למדריך המס הדן בפריסה ומקדמות רווח הון.

2.4 פריסה וחלוקה של הכנסה למספר שנים

2.4 פריסה וחלוקה של הכנסה למספר שנים להלן מנויות החלופות השונות לפריסת הכנסות למספר שנות מס על פי הוראות פקודת מס הכנסה. בהקשר זה ראה סעיף 11.7 למדריך המס הדן בפריסה ומקדמות רווח הון.

2.4.1 הכנסות אחרות – סעיף 3(ט)(2) לפקודת מס הכנסה

2.4.1  הכנסות אחרות – סעיף 3(ט)(2) לפקודת מס הכנסה פריסת הכנסה למספר שנים מאפשרת ניצול מדרגות מס, נקודות זיכוי וכו' בשנות הפריסה שלא נוצלו. סעיף 3(ט) לפקודה מטיל חבות במס על הפרש בין המחיר ששולם בעד זכות לבין מחירה בפועל. הסעיף חל על עובד, נותן שירותים ובעל שליטה שקיבלו זכות כאמור ומימשו אותה. סעיף 3(ט)(2) […]

2.4.2 פריסת דמי-מפתח או פרמיה לפי סעיף 2(6) לפקודה (סעיף 8 לפקודה)

 2.4.2 פריסת דמי-מפתח או פרמיה לפי סעיף 2(6) לפקודה (סעיף 8 לפקודה) על פי סעיף 8(א) לפקודה רשאי נציב מס הכנסה להתיר חלוקת הכנסה מדמי מפתח, פרמיה שהינה דמי השתתפות בהוצאות בנייה וכד', לתקופת חוזה השכירות או לכל תקופה אחרת שתיקבע על ידו. סעיף 8ב לפקודה קובע, שהכנסה לפי סעיף 2(6) או 2(7) לפקודה תיכלל […]

2.4.3 הכנסה ממכירת פטנט, מדגם או זכות יוצרים (סעיף 8 לפקודה)

2.4.3  הכנסה ממכירת פטנט, מדגם או זכות יוצרים (סעיף 8 לפקודה) סעיף 8(ב) לפקודה מאפשר לנציב מס הכנסה לחלק למספר שנים הכנסה שהושגה על ידי ממציא ממכירת פטנט או מדגם, או על ידי יוצר (לדוגמה: מלחין) ממכירת זכות יוצרים – וזאת כדי למנוע הטלת מס בשיעורים גבוהים על הכנסה שהופקה במשך תקופה ארוכה אך התקבלה […]

2.4.4 פריסת הכנסה של עובד – הפרשי שכר, דמי פדיון חופשה, מענק פרישה, היוון קיצבה (סעיף 8 לפקודה)

2.4.4  פריסת הכנסה של עובד – הפרשי שכר, דמי פדיון חופשה, מענק פרישה, היוון קיצבה (סעיף 8 לפקודה) סעיף 8(ג) לפקודה מאפשר חלוקת הכנסות מסויימות, שנתקבלו בשנת מס אחת, לתקופה של עד שש שנות מס שקדמו ליום התשלום או שיבואו לאחר מכן. סעיף זה דן בפריסה של הפרשי שכר או הפרשי קצבה, דמי פדיון חופשה […]

2.4.5 פסקי דין בקשר לסעיף 8(ג)

2.4.5  פסקי דין בקשר לסעיף 8(ג) 2.4.5.1 פריסת מענק פרישה לשנים הבאות תוך ניצול פטור לנכה – ע"א 8958/07 ועמ"ה 1017/06 שרל שבטון נ' פ"ש ת"א 5 בלב המחלוקת בין הצדדים עמדה השאלה, האם הוראות סעיף 8(ג)(3) לפקודת מס הכנסה, המתיר לחלק את ההכנסה ליותר משנה אחת חלה גם לעניין הפטורים והזיכויים ולא רק לעניין […]