Archives

2.3 חישוב נפרד בגין מס שבח שנוצר לבת הזוג – עמ"ה 6/97 ניר יוסף נ' פ"ש נתניה

2.3  חישוב נפרד בגין מס שבח שנוצר לבת הזוג – עמ"ה 6/97 ניר יוסף נ' פ"ש נתניה בלב המחלוקת בין הצדדים עמדה השאלה, מהו דין השבח שנצמח לאישה, בגין נכס מקרקעין שהיה רשום על שמה ואשר נרכש על ידה (לאחר נישואיה), לעניין חישובו במסגרת פקודת מס הכנסה – חישוב נפרד בצמוד להכנסתה או חישוב מאוחד […]

2.3.1 פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה לבן זוג ידוע בציבור בהתקיים הסכם ממון- ע 18027-10-16 רועי בלנק נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב

  2.3.1  פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה לבן זוג ידוע בציבור בהתקיים הסכם ממון-    ע 18027-10-16 רועי בלנק נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב בערר שהוגש לועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ביום 16 לאפריל 2018, נקבע ע"י כבוד השופט מגן אלטוביה כי ניתן לסתור את […]

2.3 חישוב נפרד בגין מס שבח שנוצר לבת הזוג – עמ"ה 6/97 ניר יוסף נ' פ"ש נתניה

2.3 חישוב נפרד בגין מס שבח שנוצר לבת הזוג – עמ"ה 6/97 ניר יוסף נ' פ"ש נתניה בלב המחלוקת בין הצדדים עמדה השאלה, מהו דין השבח שנצמח לאישה, בגין נכס מקרקעין שהיה רשום על שמה ואשר נרכש על ידה (לאחר נישואיה), לעניין חישובו במסגרת פקודת מס הכנסה – חישוב נפרד בצמוד להכנסתה או חישוב מאוחד עם […]