Archives

22.3 סוגיית ההדירות

22.3  סוגיית ההדירות נאמנות הדירה (Revocable Trust) תנאי בסיסי לנאמנות הוא כי הבעלות בנכסים עוברת מהיוצר לנאמן וההנאה הכלכלית מהנכס ופירותיו מועברת לנהנים. במקרים בהם יוצר הנאמנות או הנהנה שומרים לעצמם שליטה או השפעה בצורה כלשהי על הנכסים ועל אופן ניהולם, תחשב הנאמנות כנאמנות הדירה. לפיכך, במקרה של נאמנות שבה לאחר מסירת כתב הנאמנות לנאמן, […]