Archives

22.1 מבוא

22.1  מבוא ביום 11.6.2008 פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 165), התשס"ח-2008 (להלן: "תיקון 165") המסדיר, בין היתר, את חובות הדיווח, ההודעות, ההצהרות והבקשות הקשורות למיסוי נאמנויות. ביוני 2008 פורסמו גם הטפסים הרלוונטיים באתר האינטרנט של רשות המיסים (ראה פירוט ההודעות בסעיף 22.14 להלן). תיקון 165 הינו משלים לחקיקת תיקון מס' 147 לפקודת מס […]