Archives

21.3 חישוב הפרשי הצמדה וריבית בגין החזר מס שכר

21.3     חישוב הפרשי הצמדה וריבית בגין החזר מס שכר[1] בפס"ד הסנה חברה לביטוח דן ביהמ"ש המחוזי בשאלה מהו החוק לפיו ייקבעו הפרשי ההצמדה וריבית לגבי החזר מס שכר לעניין חישוב – האם לפי סעיף 105 לחוק מע"מ, קרי מיום התשלום, או לפי סעיף 159א לפקודה, קרי מתום שנת המס? נפסק כי הטלת גביית המס על […]