Archives

21.2 הפסד לצורכי מס רווח במוסד כספי

21.2     הפסד לצורכי מס רווח במוסד כספי הפסד שוטף ניתן לקיזוז כנגד השכר שבגינו שולם מס שכר (סעיף 4(ב) לחוק מע"מ). הפסד שוטף שנוצר למוסד כספי בחישוב הכנסתו למס רווח, יקטין את השכר החייב במס שכר בשנת המס, והמוסד יהא זכאי להחזרי מס שכר ששולמו ביתר בגובה ההפסדים שקוזזו.