Archives

19.3 חוזר מס הכנסה 07/2018 – ICO – הנפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן שירותים ו/או מוצרים בפיתוח (Utility Tokens)

19.3 חוזר מס הכנסה 07/2018 – ICO – הנפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן שירותים ו/או מוצרים בפיתוח (Utility Tokens) בתאריך 13 במרץ 2018 פרסמה רשות המיסים חוזר העוסק בהשלכות ‏המס ‏הנובעות ‏מאסימוני ‏מוצרים ‏ושירותים. החוזר קובע כי הנפקת האסימונים היא כנגד רישום חוב (מקדמה מלקוחות) בגובה השירותים או המוצרים שבגינם הונפקו האסימונים בחברה המנפיקה, ולא כנגד […]