Archives

19.2 חוזר מס הכנסה 5/2018- מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים 'מטבעות וירטואליים')

19.2  חוזר מס הכנסה 5/2018- מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים 'מטבעות וירטואליים') בתאריך 17 בינואר 2018 פרסמה רשות המיסים חוזר העוסק במיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר כדוגמת ביטקוין, איתריום, לייטקוין וכד'. מכיוון שאין הגדרה למונחים מטבע ומטבע חוץ בפקודת מס הכנסה ובהסתמך על ההגדרה בחוק בנק ישראל, תש"ע – 2010,  עמדת רשות המסים היא […]