Archives

18.3.1 כללי

18.3.1  כללי מסלול ההטבות במס טרם תיקון 68 לחוק, ניתן ביחס לחברות שבחרו לוותר על מסלול המענקים, ולבחור תחתיו מסלול הטבות חלופי של פטור ממס. תקופת הפטור השתנתה בהתאם למיקומו של המפעל באזורי הארץ. המנגנון בחוק לקביעת ההכנסה החייבת במס הזכאית להטבות, היה מורכב מאוד ולרוב יצר מצבים של חוסר וודאות בידי המשקיעים באשר לשיעורי […]

18.3.2 מסלול הטבות במס ל"מפעל מועדף" ול"מפעל מועדף מיוחד"

  18.3.2.1    הטבות במס ל"מפעל מועדף" סימן ב1 לפרק השביעי, שהתווסף בתיקון 68 לחוק, ואשר תוקן במסגרת תיקון 71 לחוק וכן תיקון 73 לחוק (ראה להלן) קובע כי חברה מועדפת תהא זכאית לשיעור מס חברות מופחת, לגבי הכנסה מועדפת שהפיק מפעל מועדף שבבעלותה, מפעילותו בישראל בהתאם למיקום המפעל, כמפורט להלן:   . הוראת שעה לשנים […]

18.3.3 מסלול הטבות ל"מפעל מוטב"

18.3.3  מסלול הטבות ל"מפעל מוטב" 18.3.3.1  כללי כאמור לעיל, טרם תיקון 68 לחוק, מסלול ההטבות במס העניק פטור ממס לתקופה מוגבלת ל"מפעל מוטב" או למפעל מאושר במסלול חלופי. כאמור, לאחר תיקון 68 לחוק, מעמד של "מפעל מוטב", ניתן רק למתקן תיירותי ללינה. להלן יפורטו ההוראות המתייחסות להטבות במס בהתאם למסלול של "מפעל מוטב". ביום 29.3.2005 […]

18.3.4 מסלול הטבות חלופי על פי הוראות הדין שקדם לתיקון 60 לחוק (תקציר הוראת ביצוע 32/92)

18.3.4  מסלול הטבות חלופי על פי הוראות הדין שקדם לתיקון 60 לחוק (תקציר הוראת ביצוע 32/92) 18.3.4.1   כללי סעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון מאפשר לוותר על מסלול ההטבות הרגיל של מענקים, ולבחור תחתיו במסלול הטבות חלופי של פטור ממס (להלן: "המסלול החלופי"). תקופת הפטור משתנה בהתאם למיקומו של המפעל באזורי הארץ ובשיעור השקעת החוץ […]

18.3.5 מיסוי הרווחים הכלואים

18.3.5  מיסוי הרווחים הכלואים עד לתום שנת המס 2011 כפי שפורט לעיל, חלוקת דיבידנד שמקורו בהכנסות פטורות ממס מכח החוק, הביא לחבויות מס גבוהות הנובעות מהשלמת מס החברות. לפיכך, חברות נמנעו מלחלק את הרווחים הפטורים ודחו את חלוקת הרווחים לבעלי המניות למועד בלתי ידוע. על מנת להביא לכך שחברות יתנהלו משיקולים עסקיים ולא משיקולי מס […]

18.3.6 מפעל מעורב

18.3.6 מיסוי הרווחים הכלואים עד תום 2020 כפי שפורט לעיל, חלוקת דיבידנד שמקורו בהכנסות פטורות ממס מכח החוק, הביא לחבויות מס גבוהות הנובעות מהשלמת מס החברות. לפיכך, חברות נמנעו מלחלק את הרווחים הפטורים ודחו את חלוקת הרווחים לבעלי המניות למועד בלתי ידוע. על מנת להביא לכך שחברות יתנהלו משיקולים עסקיים ולא משיקולי מס ולהגשים את […]

18.3.7 מפעל מעורב

18.3.7  מפעל מעורב 18.3.7.1  הוראות החוק טרם תיקון 60 לחוק א.    כללי ייחוס ההכנסה החייבת ב"מפעל מעורב" המונח "מפעל מעורב" לא הוגדר מפורשות בחוק, אולם הפרקטיקה המקובלת הייתה כי מפעל מעורב הינו מפעל שחלקו מפעל מאושר וחלקו אינו מפעל מאושר, או מפעל שיש בו מספר חלקים מאושרים שהוקמו במועדים שונים. במסגרת הוראות החוק, ניתנה […]