Archives

18.2.3 שיעורי מענקי ההשקעה

18.2.3    שיעורי מענקי ההשקעה כאמור לעיל, במסגרת תיקון 68 לחוק נקבע כי מענק השקעה יינתן רק למפעלים תעשייתיים ולמפעלים תיירותיים הפועלים באזור פיתוח א'. מטרת שינוי זה היא למקד את ההטבות הניתנות מכוח החוק לאזורים המרוחקים ממרכז הארץ. בסעיף 40ג לחוק ובתוספת הראשונה לחוק לעידוד השקעות הון נקבעו שיעורי מענקי ההשקעה כדלקמן: א.  מפעל תעשייתי […]