Archives

18.2.2 תנאי זכאות לקבלת מענק השקעה

18.2.2    תנאי זכאות לקבלת מענק השקעה להלן יפורטו עיקרי התנאים, בהתקיימם יינתן למפעל מעמד של מפעל מאושר במסלול המענקים: א.   מיקום המפעל – המפעל ממוקם באזור פיתוח א' (כאמור החל מתיקון 68 שנכנס לתוקפו החל מיום 1 בינואר 2011). ב.   בעלות במפעל – בהתאם לחוק, מענק השקעה יינתן לחברה, אגודה שיתופית, שותפות ישראלית  או שותפות […]