Archives

18.2.1 כללי

18.2.1 כללי עד לתיקון 68, אשר נכנס לתוקפו החל מיום 1 בינואר 2011, מפעל שהוא מפעל תעשייתי, בניין תעשייתי או מפעל תיירותי, שתוכנית ההשקעה שלו אושרה על ידי מרכז השקעות, היה זכאי למענק השקעה בשיעור שנקבע בהתאם לאזורי העדיפות הלאומית בהם מתבצעת ההשקעה. הטיפול במסלול המענקים למפעלים תיירותיים, נעשה על ידי מנהלת ההשקעות במשרד התיירות. […]