Archives

18.2.1 כללי

18.2.1 כללי עד לתיקון 68, אשר נכנס לתוקפו החל מיום 1 בינואר 2011, מפעל שהוא מפעל תעשייתי, בניין תעשייתי או מפעל תיירותי, שתוכנית ההשקעה שלו אושרה על ידי מרכז השקעות, היה זכאי למענק השקעה בשיעור שנקבע בהתאם לאזורי העדיפות הלאומית בהם מתבצעת ההשקעה. הטיפול במסלול המענקים למפעלים תיירותיים, נעשה על ידי מנהלת ההשקעות במשרד התיירות. […]

18.2.2 תנאי זכאות לקבלת מענק השקעה

18.2.2    תנאי זכאות לקבלת מענק השקעה להלן יפורטו עיקרי התנאים, בהתקיימם יינתן למפעל מעמד של מפעל מאושר במסלול המענקים: א.   מיקום המפעל – המפעל ממוקם באזור פיתוח א' (כאמור החל מתיקון 68 שנכנס לתוקפו החל מיום 1 בינואר 2011). ב.   בעלות במפעל – בהתאם לחוק, מענק השקעה יינתן לחברה, אגודה שיתופית, שותפות ישראלית  או שותפות […]

18.2.3 שיעורי מענקי ההשקעה

18.2.3    שיעורי מענקי ההשקעה כאמור לעיל, במסגרת תיקון 68 לחוק נקבע כי מענק השקעה יינתן רק למפעלים תעשייתיים ולמפעלים תיירותיים הפועלים באזור פיתוח א'. מטרת שינוי זה היא למקד את ההטבות הניתנות מכוח החוק לאזורים המרוחקים ממרכז הארץ. בסעיף 40ג לחוק ובתוספת הראשונה לחוק לעידוד השקעות הון נקבעו שיעורי מענקי ההשקעה כדלקמן: א.  מפעל תעשייתי […]

18.2.4 תקופת הזכאות למענקי השקעה

18.2.4 תקופת הזכאות למענקי השקעה על פי סעיף 94(א)(5א) לחוק לעידוד השקעות הון, הזכות לקבל מענק השקעה מוקנית לבעל מפעל או לבעל בניין, אם ביצע את התוכנית תוך התקופה שקבעה מנהלת מרכז ההשקעות בכתב האישור, ובלבד שלא חלפה תקופת הזכאות מיום שניתן כתב האישור לגבי התוכנית המאושרת המקורית. תקופת הזכאות הינה כדלקמן: במפעל מאושר שהוא […]

18.2.5 הטבות במס

18.2.5  הטבות במס 18.2.5.1     הטבות במס למפעל שאושר טרם תיקון 68 לחוק א.   מפעל תעשייתי ומפעל תיירותי למפעל תעשייתי או לבניין תעשייתי או למפעל תיירותי באזור פיתוח א' (שאושר החל מ- 1 בינואר 1997 ועד ליום 31 בדצמבר 2010), אשר בחר במסלול מענקים, ניתן בהתאם להוראות החוק כנוסחו לפני תיקון 68, פטור ממס בשנתיים […]

18.2.6 תקופת ההטבות

18.2.6  תקופת ההטבות כאמור לעיל, הוראות החוק טרם תיקון 68 קבעו כי ההטבות במס ניתנות רק במהלך "תקופת ההטבות". החוק קבע כי "תקופת ההטבות", הינה 7 שנים (10 שנים – אם מדובר בחברת "משקיעי חוץ") מהשנה שבה נבעה לראשונה הכנסה חייבת מהמפעל המאושר, ובלבד שלא חלפו 12 שנים (בהתאם לגישה מסוימת, 15 שנים – אם […]

18.2.7 חלוקת דיבידנד

18.2.7 חלוקת דיבידנד 18.2.7.1 הוראות החוק עובר לתיקון 71 על דיבידנד המחולק על ידי חברה בעלת מפעל מאושר במסלול מענקים, מתוך רווחי מפעל מאושר, הוטל מס בשיעור של 15% זאת, חלף תשלום מס בשיעור של 30%/25% (בהקשר זה ראה סעיף 13.1 למדריך המס) לגבי יחיד ולגבי תושב חוץ (בכפוף להוראות האמנה למניעת כפל מס הרלוונטית). […]

18.2.8 פחת מואץ

  18.2.8    פחת מואץ בגין ההשקעות ברכוש קבוע, המשמש את המפעל המאושר, זכאית החברה לתביעת פחת מואץ במהלך 5 שנות המס הראשונות להפעלת הנכסים (ביתרת השנים יתבע פחת לפי שיעור הפחת הרגיל). לגבי מכונות וציוד הפחת המואץ יהא בשיעור של 200% (או 250% – במקרה של בלאי בלתי רגיל) משיעור הפחת "הרגיל" שנקבע בתקנות […]

18.2.9 ע"א 5508/12 פקיד שומה חולון נגד ענבי ציון משקאות קלים (1981) בע"מ

  18.2.9 ע"א 5508/12 פקיד שומה חולון נגד ענבי ציון משקאות קלים (1981) בע"מ חברת ענבי ציון משקאות קלים (1981) בע"מ (להלן: "המשיבה"), אשר הינה חברה העוסקת בייצור ושיווק של פירות מעובדים, הגישה ביום דצמבר 1993 בקשה למנהלת מרכז השקעות לאישור תוכנית השקעות על פי החוק לעידוד השקעות הון לצורך ביצוע העברה של מפעל והרחבתו. […]