Archives

18.1 כללי

18.1  כללי החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק" או "החוק לעידוד השקעות הון"), נועד לעידוד והגברת הצמיחה הכלכלית של המשק הישראלי וזאת באמצעות מתן תמריצים שמטרתם עידוד השקעות במשק בכללותו וכן מתן תמריצים לעידוד הפעילות בפריפריה. החוק במתכונתו הנוכחית מעניק הטבות לפעילות תעשייתית, לתחום התיירות וכן למתן שירותי מחקר ופיתוח לתושבי חוץ. במסגרת החוק […]