Archives

17.16.4 חובת מינוי נציג לתושב חוץ

17.16.4    חובת מינוי נציג לתושב חוץ במסגרת הרפורמה נקבע כי תושב חוץ הנדרש למנות נציג לפי סעיף 60 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ("חוק מס ערך מוסף") ימנה נציג גם לעניין הפקודה. הנציג יכול להיות יחיד תושב ישראל או חבר בני אדם תושב ישראל שיש לו עסק בישראל. את המס שבו חייב תושב החוץ […]