Archives

17.14.2 עיקרי ההוראות הכלולות בתיקון 168

17.14.2       עיקרי ההוראות הכלולות בתיקון 168 הרחבת ההגדרה "תושב חוץ" לגבי יחידים שעוזבים את ישראל עובר לתיקון 168 לפקודה, "תושב חוץ" הוגדר בהגדרה שיורית, דהיינו – מי שאינו תושב ישראל נחשב לתושב חוץ. בפועל, עמדת רשויות המס היתה כי ניתוק תושבות אינו נעשה באופן מיידי עם היציאה מישראל אלא מדובר בתהליך ניתוק שהשלמתו […]