Archives

17.8.2 כללי חברה נשלטת זרה – הדין שחל טרם תיקון 198 (עד ליום 31.12.13)

17.8.2  כללי חברה נשלטת זרה – הדין שחל עובר לתיקון 198 (עד ליום 31.12.13) לעניין זה, "חנ"ז" הינו גוף אשר מתקיימים בו התנאים הבאים: (א)   הוא חבר בני אדם תושב חוץ; יודגש כי הכוונה לא רק ל"חברה" אלא לכל גוף שעונה על הגדרת "חבר בני-אדם"; (ב)   מניותיו או הזכויות בו אינן רשומות למסחר בבורסה או […]