Archives

17.2.1 מבחן התושבות לגבי יחיד

17.2.1  מבחן התושבות לגבי יחיד על פי הדין הקיים ערב הרפורמה, כפי שבא לידי ביטוי בפסיקת בית המשפט, יחיד נחשב ל"תושב ישראל" במידה ו"מרכז חייו" בשנת המס הוא בישראל. במבחן "מרכז החיים" יש לבחון את מרבית זיקותיו של היחיד ולקבוע האם מרכז חייו הוא בישראל. במסגרת הרפורמה יחיד ייחשב "תושב ישראל" אם "מרכז חייו" בישראל. […]