Archives

17.2.12  מבחן התושבות לגבי חבר בני אדם

17.2.12  מבחן התושבות לגבי חבר בני אדם הגדרת תושב ישראל לגבי חבר בני אדם ערב הרפורמה (תיקון 132 לפקודה) הייתה, חבר בני אדם שהתקיים בו אחד מאלה: (1)       חבר רשום בישראל ועיקר פעילותו בישראל. (2)       חבר שהשליטה על עסקיו וניהולם מופעלים בישראל. לאחר התיקון, חבר בני אדם ייחשב "תושב ישראל" אם התקיים בו אחד מאלה: […]

17.2.11 החלטת מיסוי 6830/17 מיום 2.10.2017- קביעת הכללים ליחיד שהגיע לישראל ושומר על זיקה למדינה המקורית

17.2.11           החלטת מיסוי 6830/17 מיום 2.10.2017- קביעת הכללים ליחיד שהגיע לישראל ושומר על זיקה למדינה המקורית  יחיד תושב מדינת אמנה, המצוי בהליכי גירושין, עוסק בפעילות מסחרית בישראל וברחבי העולם. החל משנת 2016 הגדיל היחיד את מספר ימי שהייתו בישראל. בעת שהותו בישראל, מתגורר בדירה בבעלותו. ליחיד ניתנה החלטה ב"מסלול הירוק", לפיה ייחשב כ"תושב ישראל לראשונה" […]

17.2.10  החלטת מיסוי 6539/17 מיום 28 במאי 2017- מיסוי אופציות ויחידות השתתפות למניה לעובדים בניוד  Relocation ( החלטת -מיסוי בהסכם)

17.2.10  החלטת מיסוי 6539/17 מיום 28 במאי 2017– מיסוי אופציות ויחידות השתתפות למניה לעובדים בניוד  Relocation ( החלטת -מיסוי בהסכם) חברה גלובלית אשר לה חברות בנות ברחבי העולם הקצתה לעובדיה אופציות ויחידות השתתפות למניה מסוג Restricted Stock Units (להלן ביחד: "אופציות") מכח תוכנית האופציות של החברה, בהיותם מועסקים באחת מחברות הקבוצה במדינה כלשהיא, ואשר במהלך […]

17.2.8 החלטת מיסוי 4968/16 מיום 8.2.2016 – תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל)

17.2.8       החלטת מיסוי 4968/16 מיום 8.2.2016 – תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל) יחיד תושב מדינה זרה, הגיע במהלך שנת 2004 לביקור בישראל כחלק מתוכנית אולפן ושהה בישראל 180 ימים במהלך אותה שנה. בשנת 2005 הגיע בשנית לישראל ובאותה עת קיבלת תעודת עולה ממשרד הפנים, […]

17.2.7 החלטת מיסוי (בהסכם) 2519/17 – עובדי Relocation –

17.2.7  החלטת מיסוי (בהסכם) 2519/17 – עובדי Relocation – חברה תושבת ישראל שולחת מעת לעת חלק מעובדיה לעבוד בחברות קשורות מחוץ לישראל, במדינות תושבות אמנה. העובדים נשלחים כשהם מלווים בבני זוגם ובילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים במועד העזיבה. העובדים נשלחים לתקופה של 36 חודשים לפחות, כשהעובדים מדווחים על הכנסותיהם לשלטונות המס בחו"ל לפי הדין […]

17.2 הגדרת "תושבות" לעניין דיני המס

17.2     הגדרת "תושבות" לעניין דיני המס במסגרת הרפורמה שונתה בבסיסה שיטת המיסוי הנהוגה בארץ ממיסוי טריטוריאלי ברובו לשיטת מיסוי על בסיס כלל עולמי (פרסונלי), כלומר, מיסוי על פי מבחן "התושבות". תושב ישראל ימוסה על כלל הכנסותיו בין אם הכנסות אלה מופקות בישראל ובין אם בחו"ל ועל כן ישנה חשיבות מכרעת לסוגיית הגדרת תושבות לצרכי המס […]

17.2.1 מבחן התושבות לגבי יחיד

17.2.1  מבחן התושבות לגבי יחיד על פי הדין הקיים ערב הרפורמה, כפי שבא לידי ביטוי בפסיקת בית המשפט, יחיד נחשב ל"תושב ישראל" במידה ו"מרכז חייו" בשנת המס הוא בישראל. במבחן "מרכז החיים" יש לבחון את מרבית זיקותיו של היחיד ולקבוע האם מרכז חייו הוא בישראל. במסגרת הרפורמה יחיד ייחשב "תושב ישראל" אם "מרכז חייו" בישראל. […]

17.2.2 הרחבת הגדרת "תושב חוץ" – תיקון 168 לפקודה

17.2.2  הרחבת הגדרת "תושב חוץ" – תיקון 168 לפקודה עובר לתיקון 168 לפקודה, "תושב חוץ" הוגדר בהגדרה שיורית, דהיינו – מי שאינו תושב ישראל נחשב לתושב חוץ. בפועל, עמדת רשויות המס הייתה כי ניתוק תושבות אינו נעשה באופן מידי עם היציאה מישראל אלא מדובר בתהליך ניתוק שהשלמתו אורכת זמן. ההגדרה הנ"ל גרמה לחיכוכים רבים בין […]

17.2.3 חוזר מס הכנסה 1/2012- קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך מתושב חוץ לתושב ישראל

17.2.3  חוזר מס הכנסה 1/2012- קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך מתושב חוץ לתושב ישראל רקע החוזר מתייחס לקביעת המועד בו ניתק יחיד, תושב ישראל, את תושבותו הישראלית והפך להיות לתושב חוץ לצורכי מס ולהפך, מועד החזרה לישראל. הנושאים שמוזכרים בחוזר מהווים אבני דרך לטיפול במקרים עתידיים כאשר קיימת זהות בין […]

17.2.4 החלטת מיסוי 4387/13 מיום 5.1.14- הבהרה בעניין ניתוק תושבות של יחיד לצרכי אמנה

17.2.4  החלטת מיסוי  4387/13  מיום 5.1.14- הבהרה בעניין ניתוק תושבות של יחיד לצרכי אמנה בני זוג עזבו את ישראל בשנת  2010. בן הזוג הועסק בחברה תושבת המדינה הזרה, שהינה חברת בת של חברה ישראלית. לאחר הגעתו למדינה הזרה קיבל בן הזוג הכרה כתושב המדינה הזרה לצרכי מס והוא מגיש דיווח על הכנסותיו באופן סדיר לרשויות […]