Archives

17.1 הרחבת מעגל ההכנסות החייבות בידי תושב ישראל לגבי הכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל; ביטול עילת החיוב במס – "נתקבלה"

17.1     הרחבת מעגל ההכנסות החייבות בידי תושב ישראל לגבי הכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל; ביטול עילת החיוב במס – "נתקבלה" הרחבת מעגל ההכנסות החייבות בידי תושב ישראל במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 132), התשס"ב-2002 ("התיקון" או "הרפורמה") הורחב מעגל ההכנסות החייבות בידי תושב ישראל על ידי מעבר משיטת המיסוי הטריטוריאלית לשיטה הפרסונלית על […]