Archives

16.3 ניכוי מס במקור משכר המשולם לעובד זר

16.3  ניכוי מס במקור משכר המשולם לעובד זר בשנת 2003 תוקנו התקנות בכל הקשור לעובדים זרים. עיקר התיקון מתייחס להעסקת עובדים זרים במשק בית פרטי. הגדרות "עובד זר" – כהגדרתו בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991, אשר משולמת לו משכורת לעובד זר. "משכורת לעובד זר" – משכורת המשולמת לעובד זר […]