Archives

16.1 מבוא

16.1  מבוא כללי ניכוי מס במקור הינו אמצעי לגביית מס על ידי העברת מס לשלטונות המס ממקבל התשלום ישירות על ידי המשלם לו. סעיפים 168-162 לפקודה עוסקים בחיוב ובנהלים בדבר ניכוי מס במקור מהכנסת עבודה והכנסות אחרות. סעיף 162 עוסק בקיזוז המס שנוכה על ריבית ודיבידנד. על פי קובץ הפרשנות של מס הכנסה (להלן: "החב"ק") […]