Archives

15.4 יישום התקנות הדולריות לאור ביטול חוק התיאומים

15.4  יישום התקנות הדולריות לאור ביטול חוק התיאומים על אף תיקון 20 וביטולו של חוק התיאומים, לא בוצע כל שינוי בתקנות הדולריות (למעט הוראות ליציאה וכניסה מתחולתן כמפורט להלן) ותאגידים אשר ביקשו שלא יחולו על הכנסתם הוראות חוק התיאומים תוך 30 יום מתחילת שנת המס (במסגרת הוראות המעבר הוארכה תקופת הבקשה ל-90 יום חלף תקופת […]