Archives

15.3.2 הוראות סעיף 3(י) לפקודה לאחר תיקון 164 ותיקון 185

15.3.2   הוראות סעיף 3(י) לפקודה לאחר תיקון 164 ותיקון 185 סעיף 3(י) לפקודה לאחר תיקון 164 ותיקון 185 שתחולתם מיום 1.1.2008 קובע, כי אדם שנתן הלוואה שנרשמה בפנקסי חשבונות שנוהלו בשיטת החשבונאות הכפולה או חבר בני אדם שנתן הלוואה, וההלוואה היא בלא ריבית (לרבות הפרשי הצמדה) או בריבית נמוכה משיעור שקבע לעניין זה שר האוצר […]