Archives

15.3.1 הוראות סעיף 3(י) לפקודה עובר לתיקון 164

15.3.1  הוראות סעיף 3(י) לפקודה עובר לתיקון 164  עובר לתיקון 164, סעיף 3(י) לפקודה קבע, כי נישום אשר העניק הלוואה שנרשמה בפנקסי חשבונות שנוהלו בשיטת החשבונאות הכפולה או שהוראות פרק ב' לחוק התיאומים חלו בקביעת הכנסתו, וההלוואה ניתנה ללא ריבית או בריבית הנמוכה מהשיעור שקבע לעניין זה שר האוצר (התקנות מכח סעיף 3(י)), יהא חייב […]