Archives

15.3 הכנסת ריבית רעיונית לצורכי מס הכנסה – סעיף 3(י) לפקודה

15.3 הכנסת ריבית רעיונית לצורכי מס הכנסה – סעיף 3(י) לפקודה בעקבות תיקון 20 תוקנו הוראות סעיף 3(י) לפקודה (להלן: "תיקון 164"). כמו כן, בחודש אוגוסט 2011 פורסם תיקון 185 לפקודה (להלן: "תיקון 185") אשר במסגרתו, סעיף 3(י) לפקודה עבר תיקון נוסף. יצוין, כי תחולת תיקון 185 הינה לגבי הלוואות שניתנו מיום 1 בינואר 2008 […]

15.3.1 הוראות סעיף 3(י) לפקודה עובר לתיקון 164

15.3.1  הוראות סעיף 3(י) לפקודה עובר לתיקון 164  עובר לתיקון 164, סעיף 3(י) לפקודה קבע, כי נישום אשר העניק הלוואה שנרשמה בפנקסי חשבונות שנוהלו בשיטת החשבונאות הכפולה או שהוראות פרק ב' לחוק התיאומים חלו בקביעת הכנסתו, וההלוואה ניתנה ללא ריבית או בריבית הנמוכה מהשיעור שקבע לעניין זה שר האוצר (התקנות מכח סעיף 3(י)), יהא חייב […]

15.3.2 הוראות סעיף 3(י) לפקודה לאחר תיקון 164 ותיקון 185

15.3.2   הוראות סעיף 3(י) לפקודה לאחר תיקון 164 ותיקון 185 סעיף 3(י) לפקודה לאחר תיקון 164 ותיקון 185 שתחולתם מיום 1.1.2008 קובע, כי אדם שנתן הלוואה שנרשמה בפנקסי חשבונות שנוהלו בשיטת החשבונאות הכפולה או חבר בני אדם שנתן הלוואה, וההלוואה היא בלא ריבית (לרבות הפרשי הצמדה) או בריבית נמוכה משיעור שקבע לעניין זה שר האוצר […]

15.3.3 תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)) (תיקון), התשס"ט-2009

15.3.3   תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)) (תיקון), התשס"ט-2009 ביום 17 בספטמבר 2009 פורסם תיקון לתקנות בעקבות תיקונו של סעיף 3(י) לפקודה. לעניין התיקון, "יום התחילה" – החל מ-1 בחודש שלאחר פרסום התיקון, קרי 1 באוקטובר 2009. עיקרי התיקון הינם כדלקמן:   שיעור הריבית לעניין תקנה 2 לתקנות החל מיום התחילה ועד ליום […]

15.3.4 מימון בינחברתי עובר ולאחר ביטול חוק התיאומים ולאחר תיקון 164 ותיקון 185

  15.3.4   מימון בינחברתי עובר ולאחר ביטול חוק התיאומים ולאחר תיקון 164 ותיקון 185 לאור תיקון סעיף 3(י) לפקודה, נבקש לסקור את השלכות התיקון ותוצאותיו במספר מצבים של מימון בינ-חברתי – האם נכנס בתחולת סעיף 3(י) לפקודה ותוצאות המס הנובעות מכך והכל כמפורט להלן. הלוואות בין חברות תושבות ישראל (בהנחה ועל החברות מוחלות הוראות חוק […]