Archives

15.2.4 שיערוך הפסדים משנים קודמות – סעיף 9 לחוק התיאומים

15.2.4  שיערוך הפסדים משנים קודמות – סעיף 9 לחוק התיאומים על פי הוראות סעיף 9 לחוק התיאומים עובר לתיקון 20, הפסדים משנים קודמות, הניתנים לקיזוז לפי הוראות הפקודה שוערכו לתום השנה שבה קוזזו. בהוראות המעבר נקבע כי הפסדים מועברים משנים קודמות יותרו בקיזוז כשהם מתואמים עד לתום שנת המס 2007.