Archives

15.2.2 ניכוי בשל אינפלציה – סעיף 7 לחוק התיאומים

15.2.2   ניכוי בשל אינפלציה – סעיף 7 לחוק התיאומים בהוראות המעבר נקבע כי יתרת סכום שלא נוכתה בשנת המס 2007 לפי הוראות סעיף 7(ב) לחוק התיאומים, תנוכה מההכנסה בשנת המס 2008, ואולם אם ההכנסה החייבת בשנת המס 2008 כללה הכנסה שהיא סכום אינפלציוני לפי סעיף 88 לפקודה או לפי סעיף 47 לחוק מס שבח או […]