Archives

15.2.1 תחולת חוק התיאומים

15.2.1  תחולת חוק התיאומים עם תום תקופת תחולת הוראות חוק התיאומים ביום 1.1.2008, יחולו הוראות המעבר כפי שחוקקו בסעיף 33א לחוק התיאומים.

15.2.2 ניכוי בשל אינפלציה – סעיף 7 לחוק התיאומים

15.2.2   ניכוי בשל אינפלציה – סעיף 7 לחוק התיאומים בהוראות המעבר נקבע כי יתרת סכום שלא נוכתה בשנת המס 2007 לפי הוראות סעיף 7(ב) לחוק התיאומים, תנוכה מההכנסה בשנת המס 2008, ואולם אם ההכנסה החייבת בשנת המס 2008 כללה הכנסה שהיא סכום אינפלציוני לפי סעיף 88 לפקודה או לפי סעיף 47 לחוק מס שבח או […]

15.2.3 פחת – סעיף 3 לחוק התיאומים

15.2.3   פחת – סעיף 3 לחוק התיאומים בהתאם להוראות סעיף 3 לחוק התיאומים עובר לתיקון 20, ניתן היה לשערך את הוצאות הפחת באמצעות חישוב של ניכוי נוסף בשל פחת. שערוך הפחת נעשה מהיום שהנכס סווג כנכס קבוע או כשינוי שלילי ועד לתום שנת המס. בהוראות המעבר נקבע כי הוראות הסעיף ימשיכו לחול ביחס לנכסים קבועים […]

15.2.4 שיערוך הפסדים משנים קודמות – סעיף 9 לחוק התיאומים

15.2.4  שיערוך הפסדים משנים קודמות – סעיף 9 לחוק התיאומים על פי הוראות סעיף 9 לחוק התיאומים עובר לתיקון 20, הפסדים משנים קודמות, הניתנים לקיזוז לפי הוראות הפקודה שוערכו לתום השנה שבה קוזזו. בהוראות המעבר נקבע כי הפסדים מועברים משנים קודמות יותרו בקיזוז כשהם מתואמים עד לתום שנת המס 2007.

15.2.5 הוצאות ריבית על הון ששימש לרכישת נכס קבוע – סעיף 11 לחוק התיאומים

15.2.5  הוצאות ריבית על הון ששימש לרכישת נכס קבוע – סעיף 11 לחוק התיאומים על פי הוראות סעיף 11(א) לחוק התיאומים עובר לתיקון 20, ניתן היה להכיר בניכוי הוצאות ריבית בגובה שיעור עליית המדד על הון ששימש לרכישת נכס קבוע בטרם החל לשמש בייצור הכנסה. כמו כן, קבע הסעיף כי הוצאות כאמור שהותרו בניכוי, לא […]

15.2.6 הכנסה מעסק ממכירת נכס קבוע – סעיף 12 לחוק התיאומים

15.2.6 הכנסה מעסק ממכירת נכס קבוע – סעיף 12 לחוק התיאומים סעיף 12 לחוק התיאומים עובר לתיקון 20, קבע כי במכירת נכס קבוע או הכנסה ממכירת נכס שהיה נכס מוגן (לפי חוק המיסוי) ושאינו נכס קבוע, וההכנסה ממכירתו הינה הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה, רשאי הנישום להפחית מהרווח ממכירת הנכס סכום אינפלציוני במגבלות הקבועות בסעיף, […]

15.2.7 מועד השבחה או הוצאה לגבי נכס קבוע – סעיף 31א לחוק התיאומים

15.2.7   מועד השבחה או הוצאה לגבי נכס קבוע – סעיף 31א לחוק התיאומים הוראות סעיף 31א לחוק התיאומים הקובעות כי יראו כל השבחה או הוצאה על חשבון הרכישה, שנעשו בתקופת חוק המיסוי או בתקופת חוק התיאומים, כהשבחה שהסתיימה במועד שבו נרשמה ההשבחה/ההוצאה כנכס קבוע, כגריעה מההון או כשינוי שלילי לפי העניין, ימשיכו לחול גם אם […]

15.2.8 הוראות מיוחדות לגבי מוסד כספי – סעיף 22 לחוק התיאומים

15.2.8  הוראות מיוחדות לגבי מוסד כספי – סעיף 22 לחוק התיאומים בהוראות המעבר נקבע כי הוראות סעיף 22(א) לחוק התיאומים הקובעות פטור ממס על הכנסה ממלווה חובה שנצברה בתקופת תחולתו של חוק התיאומים בידי מוסד כספי ימשיכו לחול בפדיון מלווה חובה בשנת המס 2008 ואילך, ביחס להכנסה כאמור שנצברה בשנים 1985 עד 2007. כמו כן […]

15.2.9 תביעת הפסד ריאלי במכירת נייר ערך מיום 1.1.2006 ואילך – סעיף 9(ג) לחוק התיאומים

15.2.9  תביעת הפסד ריאלי במכירת נייר ערך מיום 1.1.2006 ואילך – סעיף 9(ג) לחוק התיאומים במסגרת תיקון 18 לחוק התיאומים, תוקן סעיף 9(ג) לחוק התיאומים, באופן שניתן יהיה לתבוע על פיו הפסד ריאלי במכירת נייר ערך, המסווג כ"נכס קבוע" לעניין החוק האמור (על פי הוראות הפקודה ניתן לתבוע הפסד נומינלי בלבד). בהוראות המעבר נקבע כי […]