Archives

15.1 חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (תיקון מס' 20), התשס"ח-2008

15.1   חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (תיקון מס' 20), התשס"ח-2008 חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 (להלן: "חוק התיאומים") נחקק בשנת 1985 ומטרתו העיקרית הייתה לנטרל את השפעות האינפלציה בחישוב ההכנסה החייבת של נישום, כך שההכנסה המתקבלת לאחר ביצוע ההתאמות על פי החוק הינה במונחים ריאליים לסוף שנה. כתוצאה מירידת שיעורי המדד במהלך […]