Archives

14.4.3 אי התרת קיזוז הפסד הון הנובע מירידה בשער המטבע במכירת נייר ערך זר

14.4.3 אי התרת קיזוז הפסד הון הנובע מירידה בשער המטבע במכירת נייר ערך זר הסוגייה שלפנינו נוגעת בחישוב רווח המתקבל מנייר ערך זר שגובה ההכנסות ממכירתו תלויות בשער מטבע חוץ. בעוד שרווחים הנובעים מעליית שער המטבע מהווים "סכום אינפלציוני" ועל כן פטורים מחיוב במס, הפסדים שנוצרו כתוצאה מירידת שער המטבע קוזזו מרווח ההון הנומינלי שהתקבל […]