Archives

14.3.1 תיאום הפסדים

14.3.1 תיאום הפסדים עד ה-1 בינואר 2008 קבע סעיף 9 לחוק התיאומים, כי הפסדים משנים קודמות של נישום לעניין פרק ב' לחוק התיאומים, הניתנים לקיזוז על פי הפקודה, למעט חריגים מסוימים, יתואמו בשנה שאליה הועברו לפי שיעור עליית המדד באותה שנה. יחד עם זאת, לאור ביטולו של חוק התיאומים, ושל סעיף 9 בפרט, נקבע כי […]

14.3.2 הפסד ריאלי

14.3.2 הפסד ריאלי מאחר והוראות סעיף 92 לפקודה עוסקות ב"הפסד הון" המוגדר במסגרת סעיף 88 לפקודה כ"סכום שבו עולה יתרת המחיר המקורי על התמורה", הרי שהפסד הון זה הניתן לקיזוז, הינו ההפסד הנומינלי שנוצר לנישום ולא "ההפסד הריאלי". סעיף 9(ג) לחוק התיאומים, בנוסף להוראות בדבר תיאום ההפסדים, קובע הוראות בדבר אופן חישוב הפסד ריאלי. יצויין […]