Archives

14.2.4 קיזוז הפסד עסקי מעסק בחו"ל, שהשליטה עליו וניהולו מופעלים מישראל

14.2.4 קיזוז הפסד עסקי מעסק בחו"ל, שהשליטה עליו וניהולו מופעלים מישראל הקיזוז של הפסד מעסק בחו"ל, שהשליטה בו וניהולו מופעלים בישראל (להלן: "העסק הנשלט"), בידי תושב ישראל, יהיה בהתאם לאמור להלן: שלב א' ו-ב' –   ראה שלבים א' ו-ב' בסעיף 14.2.3 לעיל; שלב ג' –           לגבי יתרת ההפסד מהעסק הנשלט, ניתן לבקש את קיזוזו כנגד […]