Archives

14.2.2 קיזוז הפסדים ממקורות פאסיביים מחו"ל

14.2.2 קיזוז הפסדים ממקורות פאסיביים מחו"ל הפסד ממקור פאסיבי שהיה לתושב ישראל מחוץ לישראל בשנת המס, יקוזז כנגד הכנסה פאסיבית חייבת מחוץ לישראל. יתרת הפסד פאסיבי מחו"ל שלא קוזזה, תועבר ותקוזז כנגד הכנסה פאסיבית מחו"ל כאמור בשנים הבאות בזו אחר זו. יצויין כי הנישום רשאי לקבוע את סדר הקיזוז בתוך קבוצת ההכנסות הפאסיביות. לעניין זה, […]